Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings-, dienstverlenings- en betalingsvoorwaarden van Boddeüs Optiek B.V. te Franeker Kvk nr. 53233654 en NM Eyewear B.V. te Sneek, Kvk nr. 59372346. Hierna te noemen Boddeüs.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten al dan niet op afstand aan consumenten en/of bedrijven aanbiedt. De ondernemer hierna te noemen: Boddeüs.

1.2 Consument: de koper en/of opdrachtgever, de natuurlijke persoon, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst -al dan niet op afstand- aangaat met Boddeüs en daarmee gebruik maakt van de diensten en/of goederen koopt van Boddeüs.

1.3 Een bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft en een overeenkomst -al dan niet op afstand- aangaat met Boddeüs en daarmee gebruik maakt van de diensten en/of goederen koopt van Boddeüs. Onder een bedrijf wordt tevens een instelling of organisatie verstaan (bijvoorbeeld de overheid of een non-profit instelling).

1.4 Optiek: het aanmeten van visuele hulpmiddelen, met inbegrip van het doen van subjectieve en/of objectieve metingen van de ogen en/of het onderzoeken van de ogen op abnormaliteiten (optometrische diensten); het aanmeten, aanpassen, assembleren en/of afpassen en/of het herstellen en/of het, in een winkel of via internet, verkopen van visuele en/of optische hulpmiddelen (zoals brillen, zonnebrillen, contactlenzen, veiligheidsbrillen en low-vision hulpmiddelen).

1.5 Horen: het aanmeten van hoorapparaten, met inbegrip van het doen van hoortesten, het aanmeten van audiologische hulpmiddelen; het aanmeten, aanpassen, assembleren en/of afpassen en/of het herstellen en/of het, in een winkel of via internet, verkopen van audiologische hulpmiddelen (zoals hoorapparaten, gehoorbescherming, en alle aanverwante artikelen en randapparatuur).

1.6 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.7 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en/of bedrijf en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

1.8 Kalenderdag: werkdag, zijnde maandag tot en met zaterdag;

ARTIKEL 2: ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken dus onderdeel uit van, alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten met betrekking tot Optiek en Horen en de daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen de consument en/of bedrijf en Boddeüs. De toepasselijkheid van eventueel door de consument en/of bedrijf gehanteerde (al dan niet eigen-) voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk door Boddeüs van de hand gewezen.

Mocht er door de consument en/of bedrijf en Boddeüs van één of meer punten als opgenomen in deze voorwaarden worden afgeweken, welke afwijking slechts geldig is wanneer deze schriftelijk door Boddeüs is vastgelegd, dan blijven de overige voorwaarden te allen tijde van kracht, ook zonder dat dit daarbij uitdrukkelijk door partijen is vermeld. Voor bedrijven zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake afstandsverkopen, waar deze Algemene Voorwaarden naar verwijzen niet van toepassing.

ARTIKEL 3: INFORMATIE VOORAF

Voordat een offerte wordt uitgebracht of een overeenkomst wordt gesloten, zal Boddeüs zich zoveel mogelijk op de hoogte stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de consument en/of bedrijf de plicht Boddeüs deze informatie tijdig, en zo nodig ongevraagd, te verstrekken.

ARTIKEL 4: PRIJZEN, AANBIEDINGEN EN ORDERBEVESTIGINGEN

4.1 Als prijs van de te leveren goederen en/of diensten geldt de prijs zoals vermeld in het aanbod van Boddeüs, welke zich daarbij zal baseren op de op dat moment geldende prijslijst van Boddeüs.

4.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief de omzetbelasting.

4.3 Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld waarna zij, behoudens aanvaarding daarvan door de consument en/of bedrijf, zullen vervallen. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn echter te allen tijde vrijblijvend voor Boddeüs.

4.4 Bij een op afstand gesloten overeenkomst zijn artikel 6:203 m en artikel 6:230 o van het BW van toepassing.

ARTIKEL 5: LEVERING, RISICO EN LEVERINGS- EN REPARATIETIJDEN

5.1 Tenzij anders overeengekomen, worden alle leveringen geacht plaats te vinden vanaf de winkel van Boddeüs. Het verkochte product is vanaf het tijdstip van in ontvangst name daarvan door consument en/of bedrijf voor rekening en risico van de consument en/of bedrijf. Indien Boddeüs, voordat een definitieve koopovereenkomst tot stand komt, zaken aan consument en/of bedrijf op proef in bruikleen verstrekt of indien in verband met een reparatie tijdelijk zaken aan de consument en/of bedrijf in bruikleen zijn verstrekt, dan ligt het risico voor de zaken bij de consument en/of bedrijf en zijn deze gehouden aan eventuele schade aan de zaken te vergoeden aan Boddeüs, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Opgegeven levertijden en reparatieduur worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

5.3 Voor de staat van de door de consument en/of bedrijf aan Boddeüs (bijvoorbeeld ter reparatie) afgegeven goederen welke binnen 6 maanden daarna niet door de consument en/of bedrijf worden afgehaald kan niet door Boddeüs jegens de consument worden ingestaan.

5.4 Behoudens het onder 5.2 gestelde geldt als uiterste termijn de in de overeenkomst/orderbevestiging opgenomen leveringsdatum, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen..

5.5 Bij overschrijding van de leveringstermijn die niet beschouwd kan worden als uiterste leveringstermijn dient de consument en/of bedrijf Boddeüs schriftelijk of elektronisch in gebreke te stellen, waarbij alsnog een termijn van minimaal 14 dagen voor de nakoming door de consument en/of bedrijf zal worden geboden. Mocht Boddeüs binnen deze termijn niet tot levering zijn overgegaan dan heeft de consument en/of bedrijf het recht zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk de overeenkomst ontbonden te verklaren dan wel nakoming van de overeenkomst te verlangen.

5.6 Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer Boddeüs de consument en/of bedrijf schriftelijk heeft aangegeven dat de aflevering blijvend onmogelijk is geworden.

5.7 Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:19 a van het BW van toepassing in samenhang met lid 4 van artikel 7:9 van het BW.

ARTIKEL 6: UITVOERING OVEREENKOMST

6.1 Boddeüs staat ervoor in dat de geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst. De consument en/of het bedrijf mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.

6.2 Boddeüs staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruik van deugdelijke materialen.

6.3 Aanspraak op grond van lid 1 en lid 2 dan wel op enige garantie vervalt indien derden of de consument en/of bedrijf zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boddeüs daartoe herstel of daarmee verband houdende werkzaamheden aan het door Boddeüs geleverde hebben verricht dan wel hebben laten verrichten.

6.4 Reparaties worden naar beste kunnen, doch op volledige verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van de opdrachtgever/consument en/of bedrijf verricht. Eventueel door consument en/of bedrijf gewenste verzekering van de ter reparatie afgegeven zaken dient door de opdrachtgever/consument en/of bedrijf en voor diens eigen rekening en risico te geschieden.

6.5 De consument en/of bedrijf is gerechtigd een afschrift van het door de ondernemer vastgestelde brilvoorschrift mede te nemen, zulks echter uitsluitend voor zover de consument en/of bedrijf aan zijn betalingsverplichting(en) ingevolge deze algemene voorwaarden heeft voldaan. Brilvoorschriften zonder dat daaruit een overeenkomst voortkomt, worden separaat in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven.

ARTIKEL 7: WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

7.1 Boddeüs zal de persoonsgegevens van de consument en/of bedrijf verwerken en opslaan in een bestand. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het kunnen nakomen van de overeenkomst die hij/zij met Boddeüs is aangegaan voor het verlenen van service bij reparatie en/of vervanging. Tevens is het doel om, met uitzondering van de gegevens betreffende oogsterkte en andere optometrische gegevens en gegevens met betrekking tot hoortesten, de consument en/of bedrijf te informeren over relevante producten en diensten van Boddeüs.

7.2 Indien de consument en/of bedrijf geen prijs stelt op informatie over producten of diensten van Boddeüs kan de consument en/of bedrijf dit schriftelijk of elektronisch aan Boddeüs laten weten.

7.3 De consument en/of bedrijf kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijden inzien en hier een afschrift van krijgen indien hij/zij hier om verzoekt. Boddeüs is bij het verstrekken van gegevens gerechtigd een vergoeding te vragen voor de verrichte diensten waarbij deze persoonsgegevens tot stand zijn gekomen. De kosten van de diensten zijn opvraagbaar bij Boddeüs.

7.4 Voor een uitgebreide beschrijving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens wordt verder verwezen naar de PRIVACY VERKLARING op https://boddeus.nl

ARTIKEL 8: ANNULERING

8.1 Bij annulering van de overeenkomst door de consument en/of bedrijf is deze gehouden aan Boddeüs die kosten te betalen die Boddeüs in redelijkheid en aantoonbaar heeft gemaakt.

8.2 Een door de consument en/of bedrijf geïnitieerde bestelling betreffende brillenglazen, hoorapparaat of ander maatwerk specifiek voor de consument en/of bedrijf kan niet door de consument en/of bedrijf geannuleerd worden. De productie van deze persoonlijke artikelen start meteen na het sluiten van de overeenkomst. Gelet hierop en gelet op de persoonlijke aard van het hierbij geleverde/te leveren product kan genoemde bestelling derhalve niet geannuleerd worden. De consument en/of bedrijf verplicht zich jegens Boddeüs genoemde bestelling te allen tijde af te nemen.

8.3 Ingevolge de regeling bij afstandsverkopen heeft de consument een bedenktijd conform art. 6:230 o lid 2 sub b BW. Wanneer de consument de overeenkomst ontbindt en de zaken in ongebruikte staat en vrij van gebreken retourneert, zal Boddeüs binnen 14 dagen het vooruitbetaalde bedrag terugstorten op de rekening van de consument.

ARTIKEL 9: VOORUITBETALING

Boddeüs is gerechtigd alvorens de werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetaling van de consument en/of bedrijf te verlangen van de nakoming van de betalingsverplichtingen van de consument en/of bedrijf tot maximaal 25% van de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 10: BETALING

10.1 Het aan Boddeüs verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering respectievelijk na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting te worden voldaan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

10.2 Ingeval het gekochte product bij Boddeüs via een bankoverschrijving betaald wordt, geldt een betalingstermijn van maximaal 14 dagen na ontvangst van de rekening door de consument en/of bedrijf. De consument en/of bedrijf is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.

10.3 Ingeval de consument een overeenkomst met Boddeüs aangaat met betrekking tot het automatisch incasseren van het aan Boddeüs verschuldigde bedrag, dient de consument zorg te dragen voor voldoende saldo. Indien het saldo niet toereikend is of Boddeüs kan om andere redenen niet tot incasso overgaan, dan zal Boddeüs op een ander moment tot incasso proberen over te gaan. Wel zal er dan € 4,50 aan extra incassokosten in rekening worden gebracht. De consument is in verzuim zolang het verschuldigde bedrag niet is voldaan aan Boddeüs.

10.4 Indien de consument en/of het bedrijf in verzuim is, stuurt Boddeüs hem een betalingsherinnering waarin hij de consument en/of bedrijf op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid biedt binnen 14 dagen na dagtekening van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.

10.5 Indien de consument en/of het bedrijf ook dan niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, stuurt Boddeüs hem een betalingsherinnering waarin hij de consument en/of bedrijf wederom op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid biedt binnen 14 dagen na dagtekening van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag, alsdan vermeerderd met € 15,00 administratiekosten, te betalen.

10.6 Indien de consument en/of bedrijf ook na een 3e betalingsherinnering niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Boddeüs bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan waarbij alle voorkomende incassokosten, zowel in- als buiten rechte alsmede de ter zake verschuldigde wettelijke rente voor rekening van de consument en/of bedrijf zullen komen.

ARTIKEL 11: ONTBINDING

11.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de consument en/of bedrijf een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Boddeüs richt, zal de consument en/of bedrijf te allen tijde Boddeüs eerst schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de afnemer daarbij nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

11.2 De consument en/of bedrijf heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij of zij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn of haar verplichtingen.

11.3 Indien de consument en/of bedrijf enige verplichting jegens Boddeüs niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan, aan hem/haar surséance van betaling is verleend, hij/zij in staat van faillissement is verklaard of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem/haar van toepassing is verklaard, is de consument en/of bedrijf van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen van Boddeüs direct opeisbaar en is Boddeüs bevoegd om de overeenkomst direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

ARTIKEL 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHT VAN TERUGVORDERING

12.1 Boddeüs behoudt zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat deze, inclusief de eventuele kosten voortkomend uit Artikel 10 lid 3+4+5, volledig zijn betaald onverminderd de aan de consument en/of bedrijf op grond van de wet toekomende rechten.

12.2 Boddeüs is bij reparatie bevoegd tot toepassing van de hem wettelijk toekomend recht tot terughouding (retentie). Geen retentierecht komt Boddeüs toe indien zij eigenmachtig bepaalde diensten verricht c.q. werkzaamheden uitvoert waarvoor de consument en/of bedrijf geen opdracht heeft verstrekt.

ARTIKEL 13: WETTELIJKE RENTE EN BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN

13.1 Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek, in rekening te brengen, te verrekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.

13.2 De door Boddeüs alsdan in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke- alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van de consument en/of bedrijf.

ARTIKEL 14: OPSCHORTING VAN DE BETALINGSVERPLICHTING

De consument en/of bedrijf is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de consument en/of bedrijf niet van zijn/haar verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

ARTIKEL 15: AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van Boddeüs beperkt zich tot het nakomen van haar garantieverplichtingen als hierna opgenomen onder artikel 16. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, hetzij voor (in-)directe schade, kosten en intresten van welke aard- of uit welken hoofde dan ook en ongeacht of het geleverde product/de uitgevoerde reparatie al of niet is verwerkt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Boddeüs, waarbij Boddeüs in welk voorkomend geval dan ook nimmer aansprakelijk gesteld zal kunnen worden voor een hoger bedrag dan 25% van het aan Boddeüs voor het geleverde in totaal verschuldigde bedrag althans nimmer meer dan de aansprakelijkheidsverzekering van Boddeüs in een dergelijk geval uitkeert.

ARTIKEL 16: GARANTIE

16.1 a. Boddeüs hanteert de volgende garantietermijnen:

Monturen – 1 jaar garantie op fabricagefouten, tenzij anders vermeld.

Brillenglazen – 2 jaar garantie op fabricagefouten, tenzij anders vermeld.

Hoorapparaten – 1 jaar garantie op fabricage- en materiaalfouten van het hoortoestel zelf. Garantie is niet van toepassing op accessoires zoals batterijen, slangetjes, oorsmeerfilters etc.

16.1 b. Schade ontstaan door het dragen van het product valt hier buiten (gebruikersslijtage). De garantiebeoordeling wordt gedaan door de opticien/audicien of een ander deskundig persoon (leverancier).

16.1 c. Boddeüs is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan personen, welke is veroorzaakt door het dragen van een van de geleverde producten.

16.1 d. Klachten over het geleverde artikel dienen binnen uiterlijk tien kalenderdagen na levering althans binnen uiterlijk tien kalenderdagen na ontdekking door consument en/of bedrijf van onderhavige klacht schriftelijk aan Boddeüs gemeld te worden, bij gebreke waarvan de consument en/of bedrijf zijn/haar klachtrecht geacht wordt te hebben verbruikt.

16.1 e. Boddeüs zal de eventuele schade aan- of het niet juist functioneren van het product beoordelen. Indien blijkt dat het product ondeugdelijk is, wordt een nieuw exemplaar geleverd.

16.1 f. Reparaties, ten gevolge van een ondeugdelijk product binnen de garantietermijn zijn voor rekening van Boddeüs.

16.1 g. Schade, die ontstaan is aan het artikel, ten gevolge van onjuist gebruik is voor rekening van de consument en/of bedrijf; ook als dit binnen de garantietermijn valt.

16.2 Boddeüs garandeert de goede werking van de geleverde goederen en de uitgevoerde reparaties alsmede dat de geleverde goederen en uitgevoerde reparaties deugdelijk zijn en aan redelijke eisen van bruikbaarheid voldoen, met dien verstande dat de garantie betreffende (door Boddeüs van derde betrokken-) goederen en materialen nimmer verder zal gaan dan de garantiebepalingen van de betreffende leverancier/fabrikant.

16.3 De garantiebepalingen van Boddeüs strekken zich uitsluitend uit tot alle gebreken, welke zich vertonen onder omstandigheden, die bij de totstandkoming van de overeenkomst zijn te voorzien, alsmede bij een juiste wijze van het gebruik; in het bijzonder strekt de garantie zich niet uit tot de gebreken welke voortvloeien uit normale slijtage, onvoldoende en/of slecht onderhoud door de consument en/of bedrijf, ondeugdelijk gebruik, schade door sport, spel, ongelukken of anderszins, veranderingen aangebracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boddeüs en door of vanwege de consument en/of bedrijf uitgevoerde reparaties.

16.4 Met inachtneming van het gestelde in 16.2 beperkt de garantie zich tot herstel van materialen en/of constructiefouten en heeft deze geen betrekking op vergoeding van kosten en schade die daarvan een gevolg zijn. Het nakomen van de garantieverplichting en het verlopen van de garantietermijn sluiten elke vordering van herstel of tot vergoeding van de kosten en schade, ook uit hoofde van later aan de dag getreden gebreken uit.

16.5 De kosten van het opsporen en herstellen van gebreken die op grond van deze bepaling niet worden gedekt, zullen aan de consument en/of bedrijf tegen de geldende tarieven in rekening worden gebracht.

16.6 De garantie geldt vanaf de datum die op de aankoopfactuur vermeld staat.

16.7 Garanties worden verleend op vertoon van de originele aankoopfactuur of de aankoopdatum zoals deze bij Boddeüs in het computersysteem vermeld staat.

ARTIKEL 17: KLACHTEN

17.1 Klachten over niet-zichtbare gebreken zullen tijdig nadat het gebrek is ontdekt, of ontdekt had kunnen of behoren te worden bij Boddeüs moeten zijn ingediend. Een kennisgeving binnen twee maanden na de ontdekking is in alle gevallen tijdig.

17.2 Boddeüs dient de klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van haar kan worden gevergd.

ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

18.1 Op de met Boddeüs gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van met Boddeüs gesloten overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, welke daarvan het gevolg zijn, dan wel die ontstaan naar aanleiding van door Boddeüs gedane aanbiedingen, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank Noord Nederland.

BODDEÜS

Raadhuisplein 10-12

8801 KX Franeker

Rienck Bockemakade 2
8601 AC Sneek